Извеждането на растителна защита не е единственото, но несъмнено е сред най-важните мероприятия през вегетацията на културите. Успешното опазване от болести, неприятели и конкуриращи културното растение плевели несъмнено играе водеща роля при формиране на добива. Често неуспехът ни се дължи на лимитиращи фактори като кратки агротехнически срокове, неблагоприятни метеорологични условия (валежи, ниски температури, засушаване и т.н.), проблеми с техниката и други. Поради тези причини е от изключителна важност да се предприемат всички необходими мерки за повишаване на ефективността на използваните препарати особено в случаите, когато са налице патогени, изпусната фаза на плевели или силно нашествие на неприятели и е необходима незабавна намеса и максимално бърза ефикасност.

Какво можем да направим в тези случаи?

Възможностите за повишаване на ефективността при извеждане на растителна защита се свеждат до завишаване на препоръчителните дози, което може да доведе до силна фитотоксичност и негативен ефект, или използването на продукти като добавка, които улесняват и подобряват проникването на използваните пестициди в растението (адюванти).

Какво представляват адювантите (прилепители)?

Адювант/ прилепител (от латински “adiuvere” – допринасям, подпомагам) е спомагателна субстанция, която, добавена към работния разтвор, подобрява биологичната ефикасност на препаратите. Обикновено действието им се характеризира с изменяне на физическите качества и улесняване на клетъчното проникване на активната субстанция. Съществуват различни видове адюванти според тяхното предназначение (прилепители, сърфактанти, pHрегулатори, лепила и др.) и механизъм на действие (молекулоносители, омокрящи агенти, pH коректори, антиразпенители и други).

Как действат адювантите?

Обикновено те се явяват като преносител на продуктите използвани в работния разтвор (пестициди, течни торове и други), улеснявайки тяхното проникване през клетъчната мембрана, което допринася за по-бързото и лесно усвояване на активните субстанции, увеличавайки тяхната ефикасност. Начинът на действие на прилепителите се определя основно от състава им (алкохоли, органо-силикони, растителни масла, алкилови производни и др.).

  1. Естери на мастни киселини (растителни масла) – взаимодействат с клетъчната мембрана, като по този начин изменят пропускливостта й и улесняват проникването на използваните агенти.
  2. Алкохоли – подобряват стабилността на пестицидите в работния разтвор. характеризират се с повишаване ефективността на хербицидите дори и при неблагоприятни условия (засушаване, високи и ниски температури, други).
  3. Алкилови производни и органо-силикони – изменят качествата на работния разтвор, намалявайки повърхностното напрежение и подобряват омокрянето при пръскане. Въздействат върху “избирателната пропускливост” на клетъчната мембрана и улеснява проникването на използваните агенти.

Прилепителите намаляват повърхностното напрежение, подобряват прилепването и осигуряват равномерно разпределение на работния разтвор върху повърхността на растенията, като същевременнно намаляват риска от отмиване при валеж и силна роса.

В практиката, адюванти са включени във формулацията на някои от пестицидите, а за други е препоръчано добавянето им към работния разтвор, като е възможно на етикета да е описан и подходящия вид адювант. Ето защо е необходимо да се следват внимателно инструкциите на етикетите на продуктите.

При приложението на адюванти е важно да знаете, че неправилният избор на продукт, може да намали ефективността на използваните активни субстанции. Препоръчително е консултирането със специалист при подбора на адюванти.