КАК СЕ РАЖДА ИДЕЯТА ЗА SYMBILAND?

Съвременното земеделие е изправено пред нарастващите предизвикателства на потребление, изменения в климата, деградация на почвеното плодоредие, замърсяване на околната среда и динамичен пазар на селскостопанската продукция. В 21 век е необходимо извеждане на рентабилно земеделие, целящо оптимизация на добивите, което устойчиво да посрещне динамиката на пазара с грижа за следващите поколения.

Всички тези предизвикателства изискват решения, които ни карат да си зададем въпроса КАК?

  • Как да запазим/увеличим почвеното плодородие?
  • Как можем да запазим/увеличим добивите и да намалим минералното хранене?
  • Как да оптимизираме разходите, решавайки трудностите?

Ние в АГРОМИО си задаваме тези въпроси всеки ден, търсейки отговори в научно-изследователските си проекти, в партньорство с доказани учени и събиране на данни от различни краища на страната, за да се доближаваме всеки ден до правилните решения.

За да получим задълбочени отговори е необходимо да извлечем адекватна информация, за да имаме възможността да приложим правилните решения.

ПРОБЛЕМАТИКА

1. Обедняване на почвите в следствие на интензивно земеделие

Интензивното земеделие води след себе си редица вредни последствия. Сред най-същественитеса загубата на почвено плодородие и влошаването на почвената структура.Нарушаването на почвения баланс, загубата на органично вещество, едностранчивото минерално хранене са сред основните фактори, водещи до обедняване на почвата. Вследствие на това и за да се постигнат максимални добиви, земеделските стопани прибягват до внасянето на все повече и повече минерални торове, което от своя страна води до задълбочаване на проблема. Липсата на адекватни мерки за запазване и подобряване на почвеното плодородие, води до загуба на нейната хранителна за растенията стойност (загуба на азот, блокиране на фосфор и калий, и др.).

Действие на SYMBILAND върху почвеното плодородие

  • SYMBILAND подобрява почвената структура и плодородие, като подпомага процесите на разграждане на растителни остатъци. Микроорганизмите в състава му продуцират субстанции, които влияят върху химичните и физичните свойства на почвата като съдържание на органично вещество, аерация и т.н.

 

2. Нарастване на почвения патогенен фон

През последните години се наблюдава натрупване на инфекциозен фон в почвата, което налага влагането на все повече и повече фунгициди. Това води до придобиване на устойчивост (резистентност) на някои патогени. Недостатъчно ефективните третирания допринасят за увеличаване на инфекцията в заразените растителни остатъци, а оттам и в почвата. Това от своя страна е сериозна предпоставка за заразяване на последващите култури.

Действие на SYMBILAND срещу инфекциозния фон в почвата

  • SYMBILAND намалява инфекциозния фон на почвените патогени, благодарение на силно колонизиращите свойства на микроорганизмите в състава му и антагонистичното им действие към някои патогенни гъби (fusarium ssp.).
  • SYMBILAND стимулира разграждането на растителни остатъци, които често са колонизирани от различни патогенни микроорганизми, като по този начин намалява инфекциозния натиск към последващата култура.


 

3. Отглеждане на културите в леки и бедни почви

Леките почви се характеризират със слаба влагозадържаща способност и ниско съдържание на органична материя и хумус, което намалява устойчивостта на растенията към абиотичен стрес и достъпността на хранителни елементи поради отмиване, денитрификация и други.

Действие на SYMBILAND при леки и бедни почви

  • Микроорганизмите съдържащи се в продукта образуват биополимери, които участват във формирането на почвени агрегати, като по този начин увеличават влагозадържащите способности на почвата и същевременно намалява нейното отдаване. Агрегатите определят механичните и физичните свойства на почвата като задържане и движение на водата, аерация и почвена температура, които играят ключова роля в скоростта на покълване и развитие на растенията, както и в задържането на хранителни елементи в коренообитаемия почвен слой.


4. Отглеждане на културите в алкални почви

Основен проблем при алкалните почви е намалената достъпност на усвоим фосфор, който се свързва с високото съдържание на карбонати и се блокира, както и дефицита на метали (Fe, Zn, Mn и т.н.) поради трансформирането им в неразтворима форма при високо pH.

Действие на SYMBILAND при алкални почви

  • SYMBILAND, благодарение на специално селектираните микроорганизми в състава му, ускорява почвената минерализация чрез разтваряне на труднодостъпните минерални елементи като фосфор и калий и доставя желязо в усвоима за растенията форма.

 

5. Отглеждане на културите в кисели почви

В киселите почви, също както при алкалните почви, съществува проблемът с ниска достъпност на основните макроелементи (N, P, K). Ниското pH на почвата трансформира металите във водоразтворима форма, като по този начин те се свързват с фосфора в неусвоима форма за растенията. За разлика от карбонатите (Ca и Mg), високото съдържание на метали (Zn, Fe, Al), в усвоима за растенията форма, причинява силен фитотоксичен стрес, което влияе неблагоприятно за развитието на кореновата система и абсорбирането на вода от растенията.

Действие на SYMBILAND при кисели почви

Микроорганизмите в състава на SYMBILAND, чрез протичането на биохимични процеси в почвата, разтварят фосфорът, който се свързва с металните силикати (желязо, алуминий, мед, манган и др.). За разлика от акалните почви, процесите на разтваряне в кисела среда се осъществяват чрез синергичното действие на екзополизахариди, продуцирани от микроорганизмите, които имобилизират калиевите йони и ги държат в свободно състояние, достъпни за растенията.

 

6. Бавно и неефективно разграждане на растителни остатъци

Растителните остатъци се състоят основно от целулоза и хемицелулоза (55% – 85%), които представляват дълги вериги на полизахариди, неразградими от повечето микроорганизми в почвата. Бавното разграждане на растителни остатъци ограничава и освобождаването на съдържащите се в тях минерали, което налага и по-високи торови норми в началото на вегетацията на културите.

Действие на SYMBILAND върху процесите на разграждане на растителните остатъци

Чрез разграждането на тези сложни съединения в множество молекули глюкоза (монозахариди), SYMBILAND освобождава храна за тези микроорганизми, стимулирайки цялостната биологичната активност в почвата и по-бързото разграждане на растителните остатъци. Първичната минерализация в следствие на по-бързото разграждане, благоприятства инициалния старт на културите.

 

7. Слаба коренова система и нисък потенциал за репродуктивност на растенията

Основният лимитиращ фактор за добив е липсата на добра коренова система, което, след технологията на отглеждане, ограничава потенциала за репродуктивност на растенията и тяхната устойчивост към абиотичен стрес (засушаване, температурен стрес и др.). Растенията със слаба коренова система, в следствие на редица биотични и абиотични фактори, имат намалена способност за усвояване на минерали и абсорбиране на вода, което е основният лимитиращ фактор за тяхната репродуктивност.

Действие на SYMBILAND върху стимулирането на кореновата система

SYMBILAND стимулира развитието на коренова система, поради съдържащите се в него микроорганизми, които продуцират фитохормони (ауксини, цитокинини, гибералини и др.), жизнено важни за развитието на кореновата система, а позитивното влияние на SYMBILAND върху почвената структура, благоприятства по-лесното развитие на кореновата система. По този начин се увеличава устойчивостта на растенията към биотичен и абиотичен стрес (особено при засушаване).

 


За определяне на конкретна схема на хранене на растенията, съобразени с индивидуалните специфики на вашето земеделско стопанство, моля да се обърнете към специалистите на АГРОМИО.