Symbiland

Как се ражда идеята за Симбиланд

Съвременното земеделие е изправено пред нарастващите предизвикателства на потребление, изменения в климата, деградация на почвеното плодоредие, замърсяване на околната среда и динамичен пазар на селскостопанската продукция. В 21 век е необходимо извеждане на рентабилно земеделие, целящо оптимизация на добивите, което устойчиво да посрещне динамиката на пазара с грижа за следващите поколения.

Ние в АГРОМИО си задаваме тези въпроси всеки ден, търсейки отговори в научно-изследователските си проекти, в партньорство с доказани учени и събиране на данни от различни краища на страната, за да се доближаваме всеки ден до правилните решения.
За да получим задълбочени отговори е необходимо да извлечем адекватна информация, за да имаме възможността да приложим правилните решения.

AGROMIO

Всички тези предизвикателства изискват решения, които ни карат да си зададем въпроса КАК?

Как да запазим/увеличим почвеното плодородие?

Как можем да запазим/увеличим добивите и да намалим минералното хранене?

Как да оптимизираме разходите, решавайки трундностите?

Symbiland - почвите

1. Обедняване на почвите в следствие на интензивно земеделие

Интензивното земеделие води след себе си редица вредни последствия. Сред най-съществените са загубата на почвено плодородие и влошаването на почвената структура. Нарушаването на почвения баланс, загубата на органично вещество, едностранчивото минерално хранене са сред основните фактори, водещи до обедняване на почвата. Вследствие на това и за да се постигнат максимални добиви, земеделските стопани прибягват до внасянето на все повече и повече минерални торове, което от своя страна води до задълбочаване на проблема. Липсата на адекватни мерки за запазване и подобряване на почвеното плодородие, води до загуба на нейната хранителна за растенията стойност (загуба на азот, блокиране на фосфор и калий, и др.).

2. Нарастване на почвения патогенен фон

През последните години се наблюдава натрупване на инфекциозен фон в почвата, което налага влагането на все повече и повече фунгициди. Това води до придобиване на устойчивост на някои патогени. Недостатъчно ефективните третирания допринасят за увеличаване на инфекцията в заразените растителни остатъци, а оттам и в почвата. Това от своя страна е сериозна предпоставка за заразяване на последващите култури.

SYMBILAND е микробиален течен тор на базата на гъби от род Trichoderma и бактерии от род Pseudomonas ssp., който се прилага като почвен подобрител при всички култури.

Подобряване на почвената структура и плодородие

SYMBILAND подобрява почвената структура и плодородие, като подпомага процесите на разграждане на растителни остатъци. Микроорганизмите в състава му продуцират субстанции, които влияят върху химичните и физичните свойства на почвата като съдържание на органично вещество, аерация и т.н.

Увеличена достъпност/усвоимост на хранителни елементи

SYMBILAND, благодарение на специално селектираните микроорганизми в състава му, ускорява почвената минерализация чрез разтваряне на труднодостъпните минерални елементи като фосфор и калий и доставя желязо в усвоима за растенията форма.
SYMBILAND благоприятства наличието на органично свързан азот в почвата и процесите на трансформация на въглеродните компоненти в хумус.
Симбионтният характер на микроорганизмите в SYMBILAND играе важна роля във фиксирането на атмосферен азот в коренообитаемия почвен слой (биологична азотофиксация).
SYMBILAND съдържа микроорганизми, които продуцират фитохормони (ауксини, гибералини и цитокинини), които действат за подобряване кореновата система на растенията и стимулират вегетативния растеж.

Подтискане и намаляване на почвения патогенен фон

SYMBILAND намалява инфекциозния фон на почвените патогени, благодарение на силно колонизиращите свойства на микроорганизмите в състава му и антагонистичното им действие към някои патогенни гъби (fusarium ssp.).
SYMBILAND стимулира разграждането на растителни остатъци, които често са колонизирани от различни патогенни микроорганизми, като по този начин намалява инфекциозния натиск към последващата култура.

Shopping Cart 0

No products in the cart.